wat we doen

Binnen de onderzoeksdomeinen gedragsverslaving en verslavingsgenetica, waarop de SVR haar activiteiten ontplooit, heeft het eerste de langste staat van dienst. Voor een historisch overzicht vanaf 2000 lees 2. De historie van laatstgenoemd terrein loopt terug tot 1 januari 2012.

Hier treft u per onderzoeksdomein aan de in de afgelopen twee jaar gerealiseerde projecten en activiteiten en de daarmee nagestreefde doelstellingen.