anbi

De Stichting Volksbond Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder nummer 7119550.
Ter onderbouwing hiervan dient onderstaande informatie.

Oorsprong

De SVR is van oorsprong voortgekomen uit de in 1875 opgerichte Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik. Sinds 1974 is de SVR een zelfstandig vermogensfonds.

Korte beschrijving van de werkzaamheden

  • De SVR heeft als statutair doel (a) het bestrijden van het misbruik van verslavende dranken, middelen en preparaten, (b) het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die de aandacht vestigen op de schaduwzijden van maatschappelijke ontwikkelingen in de breedste zin des woords en (c) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek terzake.
  • De SVR initieert en ondersteunt derhalve innovatieve projecten op het terrein van de verslavingsproblematiek in brede zin en de maatschappelijke discussie over de sociale implicaties hiervan. Zij is de houder van de Leerstoel Verslavingsonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en van de Leerstoel Verslavingsgenetica aan de Universiteit van Amsterdam.

Wijze waarop fondsen worden verworven

De SVR wenst de revenuen uit haar vermogen aan voor het doen van uitkeringen in het kader van haar doelstelling. Daarnaast worden waar mogelijk acties ondernomen ter vergroting van dit vermogen en wordt samenwerking gezocht met andere fondsen. Uiteraard is de SVR graag bereid om eventuele schenkingen en legaten te ontvangen en te besteden in het kader van haar doelstelling.

Door deze ANBI-status is de Volksbond vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw schenking of legaat/erfstelling komt dus geheel ten goede aan het doel. Als u de gift doet in de vorm van een periodieke gift is deze bovendien fiscaal aftrekbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u zich voor tenminste 5 jaar te verbinden om een gift te doen. Deze periodieke gift dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Per 1 januari 2014 is geen notariƫle akte meer voorgeschreven. Via de belastingdienst kunt u daarvoor een standaardakte downloaden.

Mocht u nadere informatie wensen verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van de Volksbond.

Wijze van beheer fondsen

De penningmeester zorgt voor het beheer van de middelen, het doen van betalingen en het onderhouden van contacten met de bank en de belastingdienst. Uitkeringen ten behoeve van projecten geschieden onder overlegging van facturen.

Wijze van besteding en uitkering

Aanvragers dienen hun verzoek om een financiƫle bijdrage te doen door middel van een projectplan, waarin doelen, activiteiten, het te verwachten resultaat en de begroting zijn opgenomen.

Het rapport van gefinancierde projecten wordt aan het bestuur voorgelegd. Het is niet de bedoeling om op continue basis bijdragen te verstrekken aan projecten. Met de aanvrager wordt overlegd over de mogelijkheden van cofinanciering.

Vergaderingen en organisatiekosten

Het bestuur van de SVR vergadert vier tot zes keer per jaar en beoordeelt in de vergadering de ingekomen subsidieaanvragen.
De secretaris heeft als taak op te treden als aanspreekpunt voor de subsidieaanvragende organisatie.

Financiele verantwoording en verslag activiteiten 2019

Naast de financiele gegevens over het boekjaar 2019 heeft de Stichting Volksbond Rotterdam een beleidsnotitie beschikbaar voor de verwerving, het beheer en de besteding van het vermogen.
Deze notitie is te bevragen op het secretariaat van de stichting: info@volksbondrotterdam.nl.
Verslagvandepenningmeesterover2019.pdf
Staatvanbatenenlasten2019.pdf
Specificatievantebetalensubsidies3112201.pdf
Toelichtingopdestaatvanbatenenlasten2019.pdf