historie

Wat de historie van de SVR betreft richt deze website zich met name op de periode 2000 tot 2014. De geschiedenis van de Stichting Volksbond Rotterdam gaat echter veel verder terug. Oorspronkelijk stamt zij uit de landelijke Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik, die haar wortels heeft in de 19e eeuw. Sinds 1974 is zij een zelfstandige stichting, die projecten financiert op genoemde terreinen.

De activiteiten van de laatste acht jaar zijn alsvolgt samen te vatten:

2012 - 2013

Zie : wat we doen
donders.jpgAlcoholisme en het Genetisch Venster, Prof. Dr. T. Pieters

2006 – 2011

Samen met SMO werden in 2006 een aantal expertbijeenkomsten gehouden, afgerond met een door Prof. Dr. T. Pieters opgesteld rapport ‘Alcoholisme en het Genetisch Venster, een nieuwe kijk op alcoholverslaving’. Eind mei begin juni werd een internationaal symposium hierover gehouden in Maastricht.
 Tevens werd in dat jaar de ontwikkeling ondersteund van het jongerenportal ‘Mazzle’ en van een experiment voor locaal alcoholbeleid in Eindhoven.

In 2007 werd een projectvoorstel gedaan, getiteld De weg naar een multicenter clinical trial. Daarbij werd duidelijk, dat zo’n trial niet door de SVR zelf zou kunnen worden gefinancierd (totale kosten 2.4 miljoen euro), reden waarom een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd. Medio 2008 moest worden geconcludeerd, dat er onvoldoende financiele steun voor een langjarig trialproject was en dat het beleid om de medicalisering van alcoholverslaving te bevorderen via kleine stappen zou moeten worden voortgezet.

Er werden dat jaar een aantal principiële discussies gevoerd over de vraag welke thema’s de SVR in de toekomst zou willen ontwikkelen en faciliteren. Aan het eind van dat jaar werden als nieuwe projecten gestart het project Verslaving als hersenziekte , de databank monitor Internet en Jongeren, het project Compulsief internetgebruik en de pilot-studie Oneigenlijk medicijngebruik jongeren. Eveneens in 2007 werd Dr. H. van de Mheen als nieuwe hoogleraar Verslavingsonderzoek aangesteld ter opvolging van professor Garretsen.

In 2008 werd een plan besproken van het IVO en het Tilburgse Tranzo-instituut om het sterk gesegmenteerde wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en risicogedrag te óntkokeren’.
 Op grond hiervan besloot de SVR om in 2009 een eerste Internationale Masterclass te organi-seren. Als voortzetting van de clinical trial discussie werd in 2008 het pan opgevat te komen tot een – voor Nederland unieke – nieuwe leerstoel Verslavingsgenetica.

Begin 2009 werd het eerste deel van een stappenplan voor de vestiging van zo’n tweede leerstoel vastgesteld. De daarin uitgewerkte oriëntatie leidde in juni 2010 tot het besluit deze leerstoel te vestigen aan de Universiteit van Amsterdam, gebaseerd op het structuurrapport Genetics of Neuropsychiatric Disorders: Compulsive and Addictive Behaviours.
 In hetzelfde jaar werd een onderzoek gefiatteerd naar Oneigenlijk Ritalingebruik onder Hoogopgeleiden en naar de Neurobiologische achtergrond van Gameverslaving.
Het begin van 2010 stond in het teken van de eerste door de SVR gefinancierde internationale Masterclass. Thema van dit onder leiding van Prof. Robin Room in april gehouden symposium was ‘Wat is verslaving?’.


In dat jaar werd ook een discussie met ZonMW gevoerd waaruit werd geconcludeerd, dat meer aandacht moest worden geschonken aan nieuwe gedragsverslavingen. Op het gebied van middelenverslaving werd een project Onderzoek naar problematisch GHB-gebruik in Nederland gefiatteerd, dat in 2011 werd uitgevoerd, evenals een onderzoek naar internetpornografie.

In maart 2011 werd een College van Curatoren voor de nieuwe leerstoel Verslavingsgenetica onder leiding van de SVR-secretaris ingesteld, die op zoek ging naar geschikte kandidaten. Een en ander in november tot de benoeming van Prof. Dr. E. M. Derks per 1 januari 2012. Ter ondersteuning van deze leerstoel en als subsidie-ontvanger was eind 2010 de Stichting Onderzoek Genetica Verslaving (SOG) opgericht.

2001 – 2005

In maart 2001 werd van het M.A.I.S – project een zogenaamde ‘domeinverkenning’ en enkele maanden later het eindrapport gepresenteerd. Het project genotmiddelen werd afgesloten met een eindevaluatie. De op de door de SVR aan de Erasmus Universiteit benoemd hoogleraar Prof.Dr.H.Garretsen gaf te kennen aan de Katholieke Universiteit Brabant de leerstoel Gezondheidszorgbeleid te gaan bezetten; hij bleef echter part-time aan het IVO verbonden.

Aanvang 2002 werd financiering toegekend aan een promotie-onderzoek, gebaseerd op het IVO-rapport Problematisch Internetgebruik: de ontwikkeling en validatie van een diagnostisch instrument.

De oprichting werd ondersteund van een platform ter bespreking van ICT-problematiek op de werkvloer. Inmiddels was de statutaire doelstelling van de SVR verruimd en werd besloten tot een actiever beleid dan het passief honoreren van aanvragen.

In 2003 werden drie nieuwe onderzoeks- en projectthema’s geïntroduceerd, die betrekking hadden op schaduwzijden van respectievelijk de nieuwe media, het genotmiddelengebruik en de voedingscultuur.

Een eerste resultaat waren in 2004 het Vervolgonderzoek Compulsief Internetgebruik en een project gebruikers Ephedra. In dat jaar werd een begin gemaakt met de oriëntatie over de opvolging van de SVR-hoogleraar Prof. Garretsen.

Daarnaast vond een eerste bestuurlijke discussie plaats over genetische diagnostiek van alcoholisme. Geconcludeerd werd dat genetische diagnostiek van verslaving en de maatschappelijke discussie hierover een belangrijk thema voor de komende jaren zou zijn. De selectieprocedure voor de nieuw te benoemen hoogleraar werd in 2005 gestart. In dat jaar werd een nieuwe financiële samenwerking aangegaan met het IVO tot 2009. Er werd opdracht gegeven voor een pilot-studie van een jaar over genetische verslavingsdiagnostiek en de mogelijkheid van een clinical trial.

2000

Met het door de SVR in 1989 opgerichte Instituut voor Verslavingsonderzoek werd aan het begin van het nieuwe millennium een nieuw financieringsovereenkomst gesloten, gebaseerd op de zelfstandiger positie van dit instituut.

Met de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) was een project genotmiddelen opgezet, bedoeld om overheid, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar in gesprek te brengen over de vraag hoe jongeren via de – destijds nog nieuwe – informatietechnologie te bewegen verstandig met genotmiddelen om te gaan. Dit project ging dit jaar zijn 3e fase in, die bestond uit een proef met een zogenaamde ‘two window website’ als uit te testen voorlichtingsmodel voor jongeren.

Gelet op het maatschappelijke spanningsveld werd de SVR door overheid en (genotmiddelen) bedrijfsleven gezien als ‘third trusted party’. Voor dit experiment werd een nieuwe stichting opgericht onder de naam Stichting Interactief Jongerenproject. SMO werd als uitvoerder gecontracteerd.

Over deze nieuwe monitorfunctie aan het begin van het internet tijdperk stelde de SVR in dat jaar de beleidsnotitie De leefbaarheid van de Informatiemaatschappij op, die het begin markeerde van een serie projecten over een aantal jaren. Begonnen werd met een litteratuurstudie, het zgn. M.A.I.S – project, afkorting van maatschappelijke achterstanden in de informatiesamenleving. Deze studie stond onder leiding van Prof. Dr. A. de Ruyter. In december werd het eerste IVO-project Internetverslaving goedgekeurd.

Ook andere ontwikkelingen bleven in de aandacht. Zo werd de Pauluskerk in Rotterdam financieel ondersteund door de aanstelling van een projectmanager bij de Nico Adriaans Stichting.